AVOIMET TYÖPAIKAT

Töölön legendaarisin panimoravintola hakee joukkoonsa VUOROPÄÄLLIKKÖÄ

 

Meillä Vii­dessä Pen­nissä tehdään töitä suu­rella sydä­mellä, puhal­letaan yhteen hiileen ja pidetään tiiminä huolta siitä, että ruo­kamme ja pal­ve­lumme on alueen parasta ja että asiakkaat viih­tyvät meillä kuin kotonaan.

 

Nyt haemme tiimiimme vuoropäällikköä. Oletko sinä meidän puuttuva palanen?

Pää­asial­linen työ­teh­täväsi on vastata ala carte-puo­lemme työ­vuo­roista, pal­velun suju­vuu­desta sekä laa­dusta. Hyvä ruoka ja timant­tinen palvelu ovat sinulle into­himoja, eikä hymysi ja pal­ve­lualt­tiutesi hyydy kii­reenkään kes­kellä. Olet jo kar­tut­tanut koke­musta ruo­ka­tar­joi­lusta ja vastuun otta­minen on sinulle luontevaa.

 

Mitä tarjoamme:

  • Duunin yhdessä Hel­singin legen­daa­ri­sim­mista ravin­to­loista, Viisi Penniä on avattu 1956
  • Onni­ra­vin­to­loiden henkilökuntaedut
  • Hyvän työ­po­rukan, jonka kanssa hymy on herkässä
  • Vaki­tuisen työ­suhteen, täydet tunnit ja kuu­kausi­palkan (sopi­muksen mukaan)

 

Mitä odotamme sinulta vuoropäällikkönä:

  • Olet oma-aloit­teinen tii­mi­pe­laaja, joka kykenee tekemään omia rat­kaisuja ja kehit­tämään omaa työtään ja kent­täänsä yhdessä ravin­to­la­pääl­likön kanssa
  • Ruoka ja palvelu ovat sinulle sydämen asioita
  • Tie­to­koneen käyttö on myös hal­lussa ja pystyt tar­vit­taessa tuu­raamaan ravintolapäällikköä
  • Olet joustava ja tykkäät pitää huolta niin suu­rista lin­joista kuin pie­nistä yksityiskohdistakin

 

Tunnistitko itsesi?

Laita CV ja hakemus tulemaan mah­dol­li­simman pian, kui­tenkin vii­meistään 16.6. men­nessä Juliuk­selle: julius.​jurvanen@​onniravintolat.​fi
Tehtävä täy­tetään heti sopivan hen­kilön löydyttyä.