AVOIMET TYÖPAIKAT

Ravintolapäällikkö Viiteen Penniin

Legen­daa­rinen ravintola Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintola otti askelen kohti tren­dik­käämpää tule­vai­suutta, kun sen yhteyteen avattiin oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Co.

Keväällä 2022 Viisi Penniä äänes­tettiin pai­kal­lis­lehden luki­ja­ää­nes­tyk­sessä pää­kau­pun­ki­seudun pani­mo­ra­vin­to­loiden kolmen parhaan joukkoon.
Viiden Pennin ravin­to­la­pääl­likkönä pääset luot­saamaan upeaa kokonaisuutta.

 

Ravintolapäällikön rooli

Suun­nit­telet, ohjaat, valvot ja kehität ravin­tolan eri osa-alueita: tulosta, pal­velua, tur­val­li­suutta, laatua ja hen­ki­löstöä, var­mistaen, että ravintola toimii tehok­kaasti yri­tyksen arvojen ja ohjeiden mukai­sesti. Toimit ravin­to­la­tiimisi esi­miehenä, johdat omalla esi­mer­killäsi tiimisi päi­vit­täistä toi­mintaa kan­nat­ta­vasti, asia­kas­ys­tä­väl­li­sesti ja kan­nus­ta­valla otteella. Vastaat hen­ki­löstön työ­hy­vin­voin­nista ja posi­tii­vi­sesta työil­ma­pii­ristä ja tulet toimeen sekä suo­meksi että englanniksi.

 

Mitä me tarjoamme?

  • Kokoai­kaisen työsuhteen
  • Kil­pai­lu­ky­kyisen palkan sekä Onni­ra­vin­to­loiden kat­tavat henkilöstöedut
  • Moni­puo­lisen työym­pä­ristön vakaassa yhtiössä
  • Mah­dol­li­suuden vai­kuttaa, kehittää ja kehittyä
  • Mukavan työym­pä­ristön ja kivat työkaverit
  • Työ­paikan hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella Töölössä

 

Lisäksi kas­va­vassa yri­tyk­ses­sämme sinulla on oiva tilaisuus kehittää omaa osaa­mistasi ja rakentaa mah­dol­lista ura­polkua eri toi­min­to­jemme parissa. Työ alkaa sopi­muksen mukaan, kui­tenkin mah­dol­li­simman pian. Heräsikö kiinnostuksesi?

Laita CV ja hakemus tulemaan vii­meistään 3.2.2023.

 

Lisätiedot:

Markku Aal­tonen
puh. +358 46 8105725 tai markku.​aaltonen@​onniravintolat.​fi