KEITTIÖPÄÄLLIKÖKSI PANIMORAVINTOLAAN

Legendaarinen Viisi Penniä on aina kuulunut Helsingin perinteisten olut- ja ruokaravintoloiden eliittiin. Keväällä 2021 ravintolan yhteyteen avattiin oma olutpanimo, Mad Hopper Brewing Co.

Moder­ni­soitu pani­mo­ra­vin­to­lamme tarjoaa päi­vittäin rehtiä ja rentoa ilta­menua sekä arkisin moni­puo­lista buf­fet­lou­nasta - tun­nel­mal­li­sessa industrial-hen­ki­sessä ympä­ris­tössä ja kah­den­kym­menen hanan ympäröimänä.

Nyt etsimme iloiseen jouk­koomme ammat­ti­tai­toista keit­tiö­pääl­likköä luot­saamaan Viiden Pennin keit­tiötä ja kehit­tämään ruo­ka­tuo­tet­tamme edelleen.

 

TOI­VOMME SINULTA

Aiempaa koke­musta keittiön esi­mies­teh­tä­vistä. Ruoan laatu ja ulkonäkö on sinulle sydämen asia ja haluat tarjota asiak­kaille aina tasa­laa­tuista, mau­kasta ja sydä­mellä tehtyä ruokaa. Sinusta löytyy läm­mintä pal­ve­lua­sen­netta, erin­omaisia sosi­aa­lisia taitoja sekä jämäk­kyyttä. Arvos­tamme kykyä johtaa esi­mer­killä sekä halua kehittää keittiön toi­mintaa. Ymmär­rystä alan tun­nus­lu­vuista sekä kykyä keittiön hal­lin­nol­lisiin töihin. Työ­kie­le­nämme on suomen lisäksi englanti, joten molempien kielten sujuva osaa­minen on välttämätöntä.

 

TAR­JOAMME SINULLE

Mie­len­kiin­toisen, kokoai­kaisen ja vas­tuul­lisen työn vakaassa yhtiössä, kil­pai­lu­ky­kyisen palkan, avoimen ja kan­nus­tavan työil­ma­piirin ja aivan huikean tiimin, työ­ter­veys­huollon, hen­ki­lö­kunta-alen­nuksen kai­kissa Onni­ra­vin­to­loiden koh­teissa (-40 % sinulle + 3 hen­ki­lölle), lii­kunta- ja kult­tuu­ri­se­telit, vir­kis­tys­päivät kah­desti vuo­dessa, mah­dol­li­suuden 500 € / vuosi kou­lu­tus­rahaan, sekä lisäksi kor­vaamme osal­lis­tu­mis­maksusi pää­kau­pun­ki­seudun urhei­lu­ta­pah­tumiin 300 € / vuosi.

 

Voi­sitko sinä olla etsi­mämme henkilö? Jos koet vas­tauksen olevan kyllä, niin odo­tamme innolla yhtey­den­ot­toasi! Hake­mukset palk­ka­toi­veineen sekä CV:n voit lähettää ravin­to­lan­johtaja Julius Jur­va­selle julius.​jurvanen@​onniravintolat.​fi

Haku päättyy 30.11.2023. Käsit­te­lemme hake­muksia jo hakuaikana ja tehtävä täy­tetään heti sopivan hen­kilön löy­dyttyä ja työ­suhde alkaa niin pian kuin mahdollista.