Add Your Heading Text Here

SHIV OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekis­te­rin­pitäjä ja yhteystiedot

SHIV Oy, Esko­lantie 1, 00720 Helsinki


2. Yhteys­henkilö rekis­teriä kos­ke­vissa asioissa

SHIV Oy, Toni Susi, toimisto@​onniravintolat.​fi


3. Rekis­terin nimi

Onni­ra­vin­to­loiden asiakas- ja uutiskirjerekisteri.


4. Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koitus ja oikeusperusteet

Rekis­te­rin­pitäjä SHIV Oy käsit­telee hen­ki­lö­tietoja nou­dattaen sovel­tuvaa tie­to­suo­ja­lain­sää­däntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tie­to­suoja-asetus (2016/679) sekä tie­to­suo­jalaki (1050/2018).

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koi­tuksia ovat:

  • asia­kas­suhteen ja asia­kas­pal­velun hoitaminen
  • hyö­dyl­listen koh­den­net­tujen ja yksi­löi­tyjen pal­ve­luiden tar­joa­minen asiakkaille
  • asiakkaan ja rekis­te­rin­pi­täjän oikeuksien ja vel­vol­li­suuksien toteuttaminen
  • sidos­ryhmien (toi­mit­tajat, työn­ha­kijat, muut yhteis­työ­tahot) hen­ki­lö­tie­tojen käsittely
  • verk­ko­si­vu­kä­vi­jöiden tie­tojen käsittely verk­ko­si­vujen toi­min­nal­li­suuden var­mis­ta­mi­seksi ja kehittämiseksi
  • hen­ki­lö­tie­tojen käsittely rekis­te­rin­pi­täjän tuot­teisiin ja pal­ve­luihin liit­tyviin tar­koi­tuksiin, kuten tuot­teiden ja pal­ve­luiden kehit­tä­minen, tar­joa­minen, toteut­ta­minen ja markkinointi
  • Lisäksi rekis­teriin tal­len­nettuja hen­ki­lö­tietoja voidaan käsi­tellä tie­to­suo­ja­lain­sää­dännön edel­ly­tysten mukai­sesti rekis­te­rin­pi­täjän sidos­ryh­mä­vies­tintään, kuten uutis­kir­jeiden, säh­köisten tie­dot­teiden ja säh­köisen suo­ra­mark­ki­noinnin lähet­tä­miseen liittyen.

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­rus­teita ovat hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koi­tuk­sesta riippuen rekis­te­rin­pi­täjän laki­sää­teiset vel­voitteet, sopimus, suos­tumus ja rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu.


5. Rekis­terin tietosisältö

Asia­kas­re­kisteri voi sisältää seu­raavat tiedot asiakkaasta:

hen­kilön nimi, yhteys­tiedot (puhe­lin­numero, säh­kö­pos­tio­soite, osoite), syn­ty­mä­vuosi, suku­puoli, asia­kas­numero, verk­ko­yh­teyden IP-osoite, evästeet sivus­tolta, sijain­ti­tietoja, tunnukset/​profiilit sosi­aa­lisen median pal­ve­luissa, tiedot tila­tuista pal­ve­luista ja niiden muu­tok­sista, las­ku­tus­tiedot, mark­ki­noin­ti­vies­teihin ja verk­ko­si­säl­töihin liit­tyvät käyt­täy­ty­mis­tiedot sekä tiedot tila­tuista palveluista.

Rekis­teriin tal­len­net­tavat tiedot saadaan asiak­kaalta mm. www-lomak­keilta, säh­kö­pos­titse, puhe­li­mitse, sosi­aa­lisen median pal­ve­lujen kautta ja/​tai muussa yhtey­den­pi­dossa antamat tiedot.

SHIV Oy ja saman kon­sernin yhtiöt käyt­tävät sivus­toillaan eväs­teitä käyt­tö­ko­ke­muksen paran­ta­mi­seksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyyn­nöstä käyt­täjän tie­to­ko­neelle lähe­tet­täviä ja siellä säi­ly­tet­täviä teks­ti­tie­dostoja. Evästeet voi kieltää sää­tä­mällä selaimen asetuksia.

Sivus­tol­lamme käy­tetään Facebook-pik­seliä, joka tar­koittaa käy­tän­nössä sivuilla olevaa koo­din­pätkää, jonka avulla uudel­leen­mark­ki­noidaan verk­ko­sivua Face­boo­kissa. Pikseli mah­dol­listaa mai­noksien näyt­tä­misen oikeille ihmi­sille ja koh­de­ryhmien luo­misen mai­nontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävi­jöitä hen­ki­löinä vaan kävijät pysyvät ano­nyy­meinä verk­ko­pal­velun tuot­ta­jalle. Mit­taamme pik­selin avulla myös Facebook mai­nonnan tehok­kuutta. Lue lisää Facebook-pik­se­listä.


6. Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Rekis­te­rissä oleva henkilö on joko jät­tänyt yhteys­tie­tonsa lomak­keella jos­sakin SHIV Oy:n verk­ko­si­vuilla, ostanut pal­veluja yri­tys­myynnin kautta, täyt­tänyt käsin lomakkeen tai muuten ilmaissut suos­tu­muk­sensa rekis­teriin lisää­mi­selle sekä tie­tojen luo­vu­tukseen (ks. kohta 7). Yhteys- ja asia­kas­tietoja voidaan kerätä myös eri­lai­silla kil­pai­luilla ja markkinointikampanjoilla.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tie­tonsa uutis­kir­je­re­kis­te­ristä uutis­kir­jeessä olevan linkin kautta tai lait­ta­malla säh­kö­postia osoit­teeseen toimisto@​onniravintolat.​fi.


7. Tie­tojen sään­nön­mu­kaiset luovutukset

Tietoja ei luo­vuteta ulko­puo­li­sille muutoin, kun se on tarpeen vies­tinnän ja asia­kas­pal­velun onnis­tu­mi­seksi ja täl­löinkin hen­ki­lö­tie­tolain edel­ly­tykset huo­mioiden. SHIV Oy:n keräämiä hen­ki­lö­tietoja voidaan luo­vuttaa samassa kon­ser­nissa olevien yhtiöiden käyttöön. SHIV Oy voi käyttää luo­vu­tettuja hen­ki­lö­tietoja ainoastaan asiak­kaiden pal­ve­le­mi­seksi tai mark­ki­nointiin, ellei sitä ole asiakkaan toi­mesta erikseen kiel­letty. Lisäksi SHIV Oy:n puo­lesta tietoja voi kerätä ja tietoja voidaan luo­vuttaa mark­ki­noin­ti­toi­mis­tolle. Mark­ki­noin­ti­toi­misto voi käyttää luo­vu­tettuja tai itse kerättyjä tietoja ainoastaan SHIV Oy:n ja samassa kon­ser­nissa olevien yhtiöiden vies­tinnän hoitamisessa.


8. Tie­tojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mah­dol­liset hen­ki­lö­tie­tojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lelle toteu­tetaan aina sovel­tuvaa tie­to­suo­ja­lain­sää­däntöä noudattaen.


9. Hen­ki­lö­tie­tojen säilytysaika

Rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee ja säi­lyttää hen­ki­lö­tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tar­peel­lista hen­ki­lö­tiedon ennalta mää­ri­tellyn käyt­tö­tar­koi­tuksen kan­nalta. Tar­peet­to­miksi muut­tuneet hen­ki­lö­tiedot, joita rekis­te­rin­pi­tä­jällä ei ole enää perus­tetta säi­lyttää eikä käsi­tellä, pois­tetaan sään­nöl­lisin väliajoin rekis­te­rin­pi­täjän omien tie­to­suo­ja­käy­tän­töjen mukai­sesti. Hen­ki­lö­tiedot ovat muut­tuneet tar­peet­to­miksi esi­mer­kiksi silloin, kun suhde asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopi­mus­suhde rekis­te­rin­pi­täjään on päät­tynyt, paitsi milloin lain­sää­däntö vaatii hen­ki­lö­tiedot säilyttämään.


10. Rekis­terin suo­jauksen periaatteet

Rekis­te­ri­tietoja käsit­te­levät hen­kilöt ovat salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suuden alaisia ja pereh­dy­tettyjä rekis­terin käyttämiseksi.

Yhteys­tiedot säi­ly­tetään SHIV Oy CRM-järjestelmässä.

SHIV Oy:n tie­to­verkko ja lait­teisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suo­jattu palo­muu­rilla ja muilla tar­vit­ta­villa tek­ni­sillä toimenpiteillä.

Rekis­te­rin­pitäjä tar­kastaa hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­ly­toi­min­tonsa ja niissä käy­tet­tävät jär­jes­telmät ja laitteet sään­nöl­lisin väliajoin ja mm. arvioi hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­ly­toi­mintaan sisäl­tyvät riskit esi­mer­kiksi uutta tek­no­logiaa käyttöönotettaessa.


11. Rekis­te­röidyn oikeudet

Tiedot asiak­kaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaa­ti­muk­sesta tai asia­kas­suhteen lop­pu­misen vuoksi. Milloin hen­ki­lö­tie­tojen käsittely perustuu suos­tu­mukseen, rekis­te­röi­dyllä on oikeus peruuttaa suos­tu­muk­sensa milloin tahansa. Pyynnöt tie­tojen pois­ta­mi­sesta ja oikeuksien käyt­tä­mi­sestä tulee lähettää kir­jal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle osoit­teeseen toimisto@​onniravintolat.​fi.

Rekis­te­rin­pitäjä voi pyytää tar­vit­taessa pyynnön esit­täjää todis­tamaan hen­ki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pitäjä vastaa asiak­kaalle EU:n tie­to­suoja-ase­tuk­sessa sää­de­tyssä ajassa (pää­sään­töi­sesti kuu­kauden kuluessa).

Asiak­kaalla on oikeus kieltää tie­to­jensa luo­vut­ta­minen ja käsittely suo­ra­mai­nontaa ja muuta mark­ki­nointia varten. Rekis­te­röi­dyllä on seu­raavat, tapaus­koh­tai­sesti sovel­let­tavat oikeudet:

Oikeus

Oikeus saada pääsy hen­ki­lö­tie­toihin
Oikeus vaatia tiedon oikai­se­mista, pois­ta­mista tai käsit­telyn rajoit­ta­mista
Vas­tus­ta­mi­soikeus
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Kuvaus

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus saada rekis­te­rin­pi­tä­jältä vah­vistus siitä, että häntä kos­kevia hen­ki­lö­tietoja käsi­tellään tai niitä ei käsi­tellä. Jos hen­ki­lö­tietoja käsi­tellään, hen­ki­löllä on oikeus saada pääsy tietoihin.

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­täjää oikai­semaan häntä kos­kevat vir­heel­liset tiedot, sekä pois­tamaan jonkin häntä kos­kevan hen­ki­lö­tiedon tai pyytää käsit­telyn rajoit­ta­mista laissa sää­detyin perustein.
Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vas­tustaa hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­telyä eri­tyiseen tilan­tee­seensa liittyen, silloin kuin rekis­te­rin­pitäjä käsit­telee hen­ki­lö­tietoja oikeu­tetun edun perusteella.

Suo­messa val­von­ta­vi­ran­omainen on Tie­to­suo­ja­val­tuu­tetun toi­misto, jonka yhteys­tiedot ja ohjeet löy­tyvät osoit­teesta tie​to​suoja​.fi.

Oikeuksien käyt­tä­minen

Voit käyttää edellä esi­teltyjä rekis­te­röidyn oikeuk­siasi otta­malla yhteyttä rekis­te­rin­pi­täjään lähet­tä­mällä säh­kö­postin osoit­teeseen toimisto@​onniravintolat.​fi. Pyrimme vas­taamaan sinulle mah­dol­li­simman pikai­sesti ja annamme tar­vit­taessa lisä­oh­jeita tai esi­tämme lisä­ky­sy­myksiä pyyntösi johdosta.

Pyy­dämme huo­mioimaan, että ennen pyynnön toteut­ta­mista meillä on oikeus ja vel­vol­lisuus var­mentua hen­ki­löl­li­syy­destäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tun­nis­tamaan sinut riit­tä­vällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perus­teeton tai koh­tuuton, voimme joko periä hal­lin­nol­lisiin kus­tan­nuksiin perus­tuvan koh­tuul­lisen maksun pyynnön toteut­ta­mi­sesta tai kiel­täytyä suo­rit­ta­masta pyy­dettyä toimea.


12. Lisä­tiedot

Mikäli sinulla on kysyt­tävää liittyen rekis­te­rin­pi­täjän suo­rit­tamaan hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyyn, pyy­dämme sinua ottamaan meihin yhteyttä tämän tie­to­suo­ja­se­losteen alussa ilmoi­te­tuilla yhteydenottotavoilla.

Tie­to­suo­ja­se­loste on vii­meksi päi­vi­tetty 23.2.2021.