Add Your Heading Text Here

MEIDÄN TARINA

Miten historiallisesta kantapaikasta tuli moderni ruokaravintola?

Legen­daa­rinen Viisi Penniä on aina kuu­lunut Hel­singin perin­teisten olut- ja ruo­ka­ra­vin­to­loiden eliittiin. Keväällä 2021 ravin­tolan yhteyteen raken­nettiin oma olut­panimo, Mad Hopper Brewing Company.

Kurkistus yli 80 vuoden taakse - kuinka kaikki alkoi?

Viisi Penniä on yksi kauimmin samalla nimellä ja samassa pai­kassa toi­mi­neista olut­ra­vin­to­loista koko maassa. Siitä muo­dostui 60–70-luvuilla lukuisten Tul­lin­puomin asuk­kaiden kantismesta.

Ravintola avasi ovensa Töölön tullin kupeeseen vuonan 1956, mutta itse asiassa Viiden Pennin his­toria yltää yli 80 vuoden taakse. Väli­rauhan aikana 1940 val­mis­tunut funk­kistalo kertoo omaa tari­naansa sota-ajan his­to­riasta – ravin­tolaa siinä on pyö­ri­tetty alusta lähtien.

Nykyistä Viittä Penniä edelsi ravintola Walk, jossa sota-ajan pula näkyi elin­tar­vik­keiden sään­nös­telynä. Käänteen teki olym­pia­vuosi 1952, joka toi kau­punkiin tuhansia turisteja.

Mistä nimi ”Viisi Penniä” - tarina Töölön tullista

Ravin­tolan nimi muuttui uuden omis­tajan, Hel­singin Osuus­kaupan myötä, Viiden pennin krou­viksi vuonna 1956. Nimi juontaa juu­rensa vanhaan Töölön tulliin, jonka koh­dalla oli kau­pungin raja. Tul­lista on jätetty ravin­tolan koh­dalle muis­to­mer­keiksi Man­ner­hei­mintien molem­milla puo­lilla sijait­sevat kivi­pylväät ja muistolaatta.

Töölön eli Espoon tul­lissa perittiin maksut maa­seu­dulta kau­punkiin myy­tä­viksi tuo­duista tava­roista. Jokainen, joka veti ajo­neuvoa, maksoi 1860-luvulla hopea­ko­peekan eli viisi hopea­penniä kes­kustaan pää­systä. Siksi Töölön tullia onkin kut­suttu myös viiden pennin tulliksi.

 

2000-luvun uudet tuulet: uusi omistaja, uudistunut ravintola

Vuonna 2006 omis­ta­jaksi tuli nykyinen Onni­ra­vin­tolat omistava per­hey­ritys, joka luotsasi ravin­tolaa uudelle tielle, viih­tyi­säksi seu­rustelu- ja ruo­ka­ra­vin­to­laksi. Vuonna 2011 perhe yhdisti raken­nuksen kivi­ja­lassa sijainneet kaksi liikehuoneistoa.Tuolloin Viisi Penniä sai sei­nä­naa­pu­rikseen baarin, jonka nimeksi tuli Oluttupa Viisi Penniä.

Seu­raava uudistus olikin remontti, joka toteu­tettiin vuonna 2014. Ravin­tolan koko sisustus, kalustus ja valaistus uusittiin. Samalla puh­kaistiin väli­seinä ravin­tolan ja olut­tuvan välillä, talo­yh­tiöiden muurit mur­tuivat ja kaksi tilaa yhdis­tyivät kon­kreet­ti­sesti toisiinsa.

 

Oma olutpanimo, Mad Hopper Brewing Co.

Vuosi 2021 oli jälleen muu­toksen aikaa. Hel­singin val­ta­väylä Man­ner­hei­mintie saa oman olut­pa­nimon lähes 90 vuoden tauon jälkeen Mad Hopper Brewing Com­panyn val­mis­tu­misen myötä.

Panimo remon­toidaan Man­ner­hei­mintie 53–55:ssä sijait­sevien asuin­ta­lojen kel­la­ri­ker­roksiin. Vaikka kyseessä onkin itse­näinen pien­panimo, osa siitä tulee yleisön näkyviin Viiteen Penniin.

Mad Hopper -panimon raken­ta­minen oli useita vuosia toi­mi­tus­johtaja Gianjot ”Dollar” Singhin mie­lessä. Taus­talla on Dol­larin into­hi­moinen suh­tau­tu­minen maa­il­man­luokan oluisiin sekä tahto val­mistaa niitä omassa pani­mossa. Mad Hop­perin perustana ovat intohimo, ammat­ti­taito ja osaa­minen sekä tin­ki­mätön laatu sekä tuot­teissa että kai­kessa tekemisessä.

1940
.

Man­ner­hei­mintie 55:n asuintalo val­mistuu. Kivi­jalkaan perus­tetaan ravintola Walk.

1956
.

Viiden pennin krouvi avataan.

2011
.

Viiden Pennin Oluttupa avataan.

2014
.

Viisi Penniä laa­jenee remontin jälkeen naa­pu­ri­ra­ken­nuksen puolelle.

2021
.

Mad Hopper Brewing Company -pien­panimo aloitti toi­min­tansa raken­nuksen kellarikerroksessa.

1940

Man­ner­hei­mintie 55:n asuintalo val­mistuu. Kivi­jalkaan perus­tetaan ravintola Walk.

1956

Viiden pennin krouvi avataan.

2011

Viiden Pennin Oluttupa avataan.

2014

Viisi Penniä laa­jenee remontin jälkeen naa­pu­ri­ra­ken­nuksen puolelle.

2021

Mad Hopper Brewing Company -pien­panimo aloittaa toi­min­tansa raken­nuksen kellarikerroksessa.